R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

SECȚIA I CIVILĂ

 

 

Decizia nr. 6146/2012

Dosar nr. 2158/96/2010

 

 

Ședința publică de la 10 octombrie 2012

 

 

Din examinarea actelor de la dosar, constată următoarele:

Prin sentința nr. 3386 din 26 octombrie 2010, Tribunalul Harghita, secția civilă, a respins acțiunea formulată de N.P. în contradictoriu cu Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, acțiune prin care s-au solicitat despăgubiri bănești în temeiul Legii nr. 221/2009.

Apelul declarat de reclamant împotriva acestei sentințe a fost declarat nul, prin decizia nr. 28/A din 08 februarie 2011 a Curții de Apel Târgu Mureș, secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie, reținându-se că cererea de apel nu a fost semnată.

Împotriva acestei decizii reclamantul a declarat prezentul recurs.

La termenul de judecată din 09 mai 2012 s-a dispus amânarea cauzei pentru a se împlini lipsa semnăturii de pe cererea de recurs, precum și, avându-se în vedere conținutul memoriului de recurs, pentru a se discuta nulitatea recursului, pentru nemotivare.

În acest sens, recurentul a fost citat cu mențiunea de a împlini lipsa semnăturii, sub sancțiunea prevăzută de lege.

La termenul următor, din data de 10 octombrie 2012, văzând că recurentul nu a dat curs acestor dispoziții, instanța, din oficiu, a invocat nulitatea căii de atac pentru lipsa semnăturii.

Analizând cu prioritate această excepție, față de caracterul său peremtoriu, Înalta Curte o va admite pentru următoarele considerente:

Din cuprinsul art. 3021 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., rezultă că cererea de recurs va cuprinde, sub sancțiunea nulității, semnătura.

Aceste dispoziții se coroborează cu cele ale art. 133 C. proc. civ., potrivit cărora „Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, va fi declarată nulă. Lipsa semnăturii se poate totuși împlini în tot cursul judecății. Dacă pârâtul invocă lipsa de semnătură, reclamantul va trebui să semneze cel mai târziu la prima zi de înfățișare următoare, iar când este prezent în instanță, în chiar ședința în care a fost invocată nulitatea”.

Prezenta cerere de recurs nu a fost semnată, iar instanța a acordat recurentului un termen pentru a îndeplini această cerință legală, conform celor consemnate în precedent.

Deși acesta a confirmat primirea citației pentru termenul din 10 octombrie 2012, după cum rezultă din comunicarea făcută instanței prin e-mail, nu s-a conformat dispozițiilor privind îndeplinirea cerinței legale a semnării recursului.

În consecință, față de dispozițiile art. 302 alin. (1) lit. d) și ale art. 133 alin. (1) C. proc. civ., cu aplicarea art. 316 și art. 298 C. proc. civ., Înalta Curte va constata nulitatea cererii de recurs.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

 

 

Constată nulitatea cererii de recurs declarată de reclamantul N.P. împotriva deciziei nr. 28/A din 08 februarie 2011 a Curții de Apel Târgu Mureș, secția civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie, pentru lipsa semnăturii.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 10 octombrie 2012.