Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 20 martie 2006

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

C O M U N I C A T

            În şedinţa din 20 martie 2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a soluţionat un număr de 6 dosare în care au fost declarate recursuri în interesul legii de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pronunţându-se următoarele soluţii:

 

–     prin decizia nr. VIII, admiţându-se recursul în interesul legii s-a stabilit că:

Fixarea termenului de reînnoire în cazul respingerii cererii sau propunerii de liberare condiţionată se impune în toate cazurile în care soluţia se întemeiază pe neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor cerute de textele art. 59 şi următoarele din Codul penal, inclusiv în situaţia în care perioada rămasă de executat până la împlinirea fracţiei legale este mai mică sau egală cu un 1 an.

În cazul în care cererea sau propunerea de liberare condiţionată se respinge pentru neîndeplinirea condiţiei privitoare la fracţia prevăzută de art. 59 şi următoarele din Codul penal, iar perioada rămasă de executat până la împlinirea acestei fracţii este mai mare de 1 an, instanţa va stabili ca cererea sau propunerea să fie reînnoită potrivit art. 450 alin. 2 din Codul de procedură penală, în termen de 1 an de la data împlinirii fracţiei prevăzute de art. 59 şi următoarele din Codul penal.

 

–      prin decizia nr. IX, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că:

Instanţa căreia îi revine competenţa de a soluţiona cererile formulate împotriva refuzului persoanei juridice notificate, deţinătoare a imobilului, de a emite decizie sau dispoziţie motivată de restituire în natură sau de acordare de despăgubiri potrivit Legii nr. 10/2001, este secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul persoana juridică respectivă.

 

–       prin decizia nr. X, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că:

În aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 republicată, astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 23 din Legea 161/2003, cererea de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni din Registrul Comerţului este admisibilă numai în condiţiile în care persoana fizică sau juridică, ce se consideră prejudiciată ca efect al unei înmatriculări sau ca urmare a efectuării unei menţiuni în Registrul Comerţului, face dovada existenţei anterioare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care au fost modificate, în tot sau în parte, ori au fost anulate actele ce au stat la baza înregistrării a cărei radiere se solicită, dacă prin acea hotărâre nu s-a dispus menţionarea ei în Registrul Comerţului.

 

–    prin decizia nr. XI admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că:

În aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. 4 şi art. 9 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, cererea de investire cu formulă executorie a ordonanţei de admitere, în tot sau în parte, a somaţiei de plată nu este admisibilă dacă aceasta nu a fost comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

–     prin decizia nr. XII admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că:

Dispoziţiile art. 83 alin. 2 din Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare a falimentului, republicată, sunt aplicabile şi în cazul creanţelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

–   prin decizia nr. XIII, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că:

În aplicarea dispoziţiilor art. 79 alin. 2  din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată contractele de credit bancar încheiate anterior intrării în vigoare a prevederilor legii menţionate au caracter de titlu executoriu.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea vor fi publicate în Monitorul Oficial Partea I.

 

 

                          Purtător de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

                 Judecător Cristina Mădălina Buta