Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 17 octombrie 2011

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C  O  M  U  N  I  C  A  T

În şedinţa din 17 octombrie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat un număr de 10 recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii:

Decizia nr.14 în dosarul nr. 10/2011

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 447 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 84 şi art. 864 din Codul penal stabileşte că:

Sesizarea instanţei în vederea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei sau a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul neîndeplinirii de către condamnat a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, trebuie făcută înainte de expirarea termenului de încercare, indiferent dacă judecarea cauzei are loc anterior sau ulterior expirării acestui termen.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 octombrie 2011.

Decizia nr.15 în dosarul nr. 17/2011

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.53 din Legea nr.18/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are calitate procesuală activă de a formula acţiuni în constatarea nulităţii absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.16 în dosarul nr. 19/2011

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 136 alin.1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că, în cazul cererilor întemeiate pe dispoziţiile legale evocate, instanţa de judecată se dezinvesteşte după desemnarea experţilor, stabilirea obiectivelor expertizei, a onorariului experţilor şi a modalităţii de plată, pronunţând, în procedură necontencioasă, o încheiere împotriva căreia poate fi exercitată calea de atac a recursului, conform art.336 din Codul de procedură civilă

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie

Decizia nr.17 în dosarul nr. 23/2011

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.1608a alin. 2 teza a II a şi alin. 6 teza a II a  din Codul de procedură penală stabileşte că:

Instanţa de judecată, în cadrul examenului de temeinicie a cererii de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, în cazul în care constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă subzistă, verifică în ce măsură buna desfăşurare a procesului penal este ori nu împiedicată de punerea în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune a învinuitului ori inculpatului.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.18 în dosarul nr. 16/2011

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Stabileşte că, în aplicarea dispoziţiilor art.324 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, modificată şi completată prin Legea nr.99/1999, despăgubirile acordate societăţilor comerciale de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, urmare retrocedării unor imobile, se raportează la valoarea contabilă a imobilului, astfel cum aceasta este reflectată în bilanţ la momentul ieşirii efective a bunului din  patrimoniul societăţii, valoare ce trebuie actualizată cu indicele de inflaţie de la momentul plăţii despăgubirii.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.19 în dosarul nr. 18/2011

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În interpretarea dispoziţiilor art.2 lit.e), art.78 şi art.164 alin.(1) şi (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art.1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabileşte că:

Formele de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art.12 alin.1 lit.a) din Legea nr.57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.20 în dosarul nr. 20/2011

Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava în sensul că:

Stabileşte că dispoziţiile art.1 din Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, raportat la art.150 (fost art. 145) din Codul Muncii, art.103 lit.a) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare, şi art.7 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, sunt incidente cererilor formulate de personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat ce au ca obiect acordarea indemnizaţiei de concediu de odihnă aferentă anului şcolar 2009-2010, după intrarea în vigoare a Legii nr.118/2010, respectiv 3 iulie 2010.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.21 în dosarul nr. 22/2011

Respinge ca inadmisibil recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind măsura de siguranţă a confiscării speciale prevăzută de art.118 alin.1 lit.a din Codul penal, în cazul infracțiunii de contrabandă prevăzută de art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, concomitent cu obligarea legală a inculpatului la plata sumelor reprezentând datoria vamală .

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 octombrie  2011.

Decizia nr.22 în dosarul nr. 24/2011

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi de contencios administrativ şi fiscal) în soluţionarea recursului în materia contestaţiei la executare propriu-zisă, prevăzută de dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 17 octombrie 2011.

Decizia nr.23 în dosarul nr. 26/2011

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă,

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 şi art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, raportat la art. 55 alin. 5 din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate în administrarea instituţiilor prevăzute de art. 9 alin. 1 şi art. 9 alin. 11 din Legea nr. 1/2000, din domeniul public al statului în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale, stabileşte că sintagma „în condiţiile legii”, din cuprinsul Legii nr. 1/2000 trebuie înţeleasă în sensul trimiterii la condiţiile prevăzute de Legea nr. 213/1998 cu privire la obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privat, prin hotărâre a guvernului, emisă cu privire la terenurile delimitate în condiţiile art. 9 şi art. 12 din Legea nr. 1/2000.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 17 octombrie 2011.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

judecător Georgeta Barbălată

18 octombrie 2011