Decizia nr. 29 din 24 aprilie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. d) precum și a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

Minuta deciziei nr. 29 din 24 aprilie 2017 Decizia nr. 29 din 24 aprilie 2017

Decizia nr. 28 din 24 aprilie 2017 referitor la interpretarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dacă se poate considera că furnizorul serviciului public de apă și canalizare, astfel cum este definit de Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este o autoritate publică ; precum și dacă noțiunea de ”autoritate publică”, astfel cum este definită de art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004, este similară cu cea de ”instituție publică”, astfel cum este prevăzută de art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare

Minuta deciziei nr. 28 din 24 aprilie 2017 Decizia nr. 28 din 24 aprilie 2017

Decizia nr. 27 din 24 aprilie 2017 – (Monitorul Oficial nr. 510 din 3 iulie 2017) – referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 134 alin. (1) – (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 50/1991, art. 15 și art. 44 din Legea nr. 85/2003, în sensul dacă pot fi percepute mai multe taxe, pentru aceeași activitate, de către autorități diferite ; cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 267 alin. (4) din Codul fiscal și pct. 134 alin. (1) – (4) din Normele metodologice de aplicare a acestui cod, în sensul determinării suprafeței de teren pentru care se calculează taxa de eliberare a autorizației de foraje și excavări

Minuta deciziei nr. 27 din 24 aprilie 2017 Decizia nr. 27 din 24 aprilie 2017