Decizia nr. 63 din 16 decembrie 2019 cu privire la stabilirea faptului dacă hotărârea consiliului local privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, reglementate de O.G. nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, intră în sfera noţiunii de „hotărâri privind patrimoniul” folosită de art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001