Minuta deciziei nr. 43 din 15 iunie 2020

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 43                                                                         Dosar nr. 608/1/2020

Şedinţa din 15 iunie 2020

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 2468/121/2018, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Interpretarea dispozițiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, şi la art. 22 din Metodologia privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1760/C/2013, în sensul de a se stabili dacă procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare emis în baza art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, act administrativ prin care s-a aplicat autorităţii o corecţie financiară, marchează sau nu, în funcţie de data emiterii notei de constatare, începutul termenului de prescripţie extinctivă a dreptului conducătorului autorității publice de a emite dispoziția de imputare unui funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 iunie 2020.