ANUNŢ referitor la selecția candidaților României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

În temeiul articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, cu modificările și completările ulterioare, ministrul justiţiei a convocat Comisia pentru selectarea propunerilor de candidaţi în numele României pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a convenit asupra prezentului

ANUNŢ

referitor la selecția candidaților României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

La data de 17 decembrie 2022, în temeiul art. 23 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare Convenția), încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, intrată în vigoare la 3 septembrie 1953 și ratificată de România prin Legea nr.30/1994 (publicată în M.Of. nr. 135 din 31 mai 1994), va înceta mandatul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a judecătorului ales în numele României.

În acest context, România este invitată să transmită Adunării Parlamentare a Consiliului Europei o listă cu 3 propuneri pentru postul vacant de judecător până la data de 5 mai 2022.

Potrivit articolelor 20 şi 22 din Convenţie, Curtea se compune dintr-un număr de judecători egal cu cel al Înaltelor Părţi Contractante, aleşi de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în numele fiecărei Părţi Contractante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de trei candidaţi prezentată de Înalta Parte Contractantă, pentru un mandat unic de 9 ani.

Pe durata mandatului lor, judecătorii nu pot exercita nicio activitate incompatibilă cu cerinţele de independenţă, imparţialitate sau disponibilitate impuse de activitatea cu caracter permanent ce va fi desfășurată în cadrul Curții.

În acest context, Guvernul României declanşează procedura de desemnare a celor trei candidaţi în numele României pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit articolului 21 din Convenţie, astfel cum a fost modificat prin Protocolul 15 la Convenție, precum și Rezoluţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1366 (2004)[1] privind candidaţii pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a Rezoluţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1646 (2009) privind nominalizarea candidaților și alegerea judecătorului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a Rezoluţiei Comitetului de miniştri CM/Res (2009) 5 privind statutul şi condiţiile pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi pentru funcţia de Comisar pentru Drepturile Omului, a Rezoluției Comitetului de Miniștri CM/Res (2010) 26 privind numirea unui grup consultativ de experţi privind candidaţii pentru alegerea în poziţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a Ghidului Comitetului de Miniștri privind selecția candidaților pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului [2], a punctului E.8 al Declarației Conferinței la nivel înalt de la Interlaken din 19 februarie 2010, îşi pot depune candidatura persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • vor avea vârsta sub 65 de ani la data la care Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei aşteaptă transmiterea listei de candidaţi (5 mai 2022);
 • se bucură de cea mai înaltă prestanţă morală şi civică;
 • întrunesc condiţiile de exercitare a unor înalte funcţii judiciare sau sunt jurişti cu reputaţie profesională sau științifică recunoscută;
 • au experiență profesională în domeniul drepturilor omului;
 • cunosc în mod activ cel puțin una dintre cele două limbi oficiale ale Curții Europene a Drepturilor Omului şi cel puţin în mod pasiv cealaltă limbă;
 • în măsura posibilului, prin alegerea lor ca judecător, nu necesită înlocuirea frecventă sau pentru perioade lungi cu un judecător ad-hoc în exercitarea mandatului;

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 30 noiembrie 2021, ora 24:00, exclusiv în format electronic, la adresa de email: selectie.cedo@just.ro.

Dosarul de candidatură trebuie să ateste îndeplinirea condițiilor menționate mai sus și să conțină:

 1. un curriculum vitae (după modelul anexat prezentului anunț, standardizat prin Recomandarea 1646 (2009) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, disponibil la adresa http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVEN.doc și http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVFR.doc), completat în limbile română, engleză și/sau franceză, însoțit de o notă bibliografică detaliată, redactată în limba română, care să cuprindă lucrările și articolele publicate;
 2. copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau din alte state membre UE ori în state terţe, recunoscute în România sau în alte state membre UE;
 3. copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice;
 4. documente care să ateste îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale (exemplu: decizii de definitivare într-o funcție juridică/condiții de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde similare);
 5. copii ale documentelor care atestă cunoașterea activă a cel puțin uneia dintre cele două limbi oficiale ale Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv cunoașterea pasivă a celeilalte limbi, în cazul în care candidații posedă asemenea documente;
 6. o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și, după caz, faptul că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 și art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații);
 7. o declarație pe proprie răspundere de acceptare a nominalizării în calitate de candidat din partea României (care implică printre altele disponibilitatea de a înceta orice activități incompatibile cu statutul de judecător al Curții în ipoteza alegerii), precum și a faptului că nu există declarații sau fapte ale candidatului care, dacă ar fi date publicității, ar putea să prejudicieze reputația Curții;
 8. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, constituită în temeiul art. 5 din O.G. nr. 94/1999, iar rezultatele verificării și informațiile privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei și vor fi comunicate fiecărui candidat.

Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidate de ministrul justiției. Interviul va fi organizat în cursul lunii decembrie 2021, la sediul Ministerului Justiției sau prin mijloace de comunicare la distanță.

Evaluarea candidaților se realizează în funcţie de următoarele criterii:

 1. îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;
 2. calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea materiei privind drepturile omului și a jurisprudenței Curții;
 3. experienţa profesională, inclusiv notorietatea ştiinţifică, dacă este cazul;
 4. capacitatea de a exercita înalte funcţii judiciare sau deținerea calității de jurist cu reputaţie profesională sau științifică recunoscută;
 5. competenţele lingvistice;
 6. capacitatea de a face față provocărilor generate de încărcătura și rolul Curții;
 7. capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice;
 8. lipsa oricărei îndoieli evidente cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

Interviul se va derula individual, va dura 30/45 de minute şi va urmări evaluarea experienţei profesionale a candidaţilor, a cunoaşterii jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, a rolului acesteia, precum și a relaţiei Curții Europene a Drepturilor Omului atât cu instanţele naţionale, cât şi cu alte instanţe internaţionale. Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate minim două întrebări şi maxim cinci întrebări în cele două limbi oficiale ale Curţii Europene a Drepturilor Omului; în funcţie de cunoaşterea activă sau pasivă a limbii în care a fost adresată întrebarea, aşa cum a fost indicată cunoaşterea limbii în curriculum vitae, răspunsul candidatului va fi formulat în limba indicată ca fiind cunoscută în mod activ.

În termen de maximum cinci zile de la finalizarea interviurilor, Comisia selectează trei candidați, care vor fi incluși în lista de propuneri. În măsura în care este posibil, Comisia elaborează și o listă de rezervă cu alţi trei candidați. Cele două liste, de propuneri şi de rezervă, se publică pe site-urile Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Lista de propuneri cuprinzând cei trei candidaţi se definitivează cu luarea în considerare, pe lângă criteriile sus menţionate, a necesităţii ca pe listă să figureze candidaţi de ambele sexe,  cu excepţia cazului în care sexul candidaţilor de pe listă este cel insuficient reprezentat în cadrul Curţii (sub 40% din judecători).

Propunerile finale, însoțite de dosarele de candidatură, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.

[1] astfel cum a fost amendată prin Rezoluțiile 1426 (2005), 1627 (2008), 1841 (2011), 2002 (2014) și 2278 (2019)

[2] publicat în octombrie 2020

Anunt privind selecția