Minuta deciziei nr. 16 din 21 martie 2022

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 16                                         Dosar nr. 123/1/2022

Ședința din 21 martie 2022

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 6226/118/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

Dacă în interpretarea şi aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în forma în vigoare în perioada 26 mai 2016 – 21 decembrie 2017, intrarea în insolvenţă a liderului unei asocieri, parte în contractul de achiziţie publică, determină suspendarea acţiunii în executarea unui contract de achiziţie publică, introdusă de această parte înainte de intrarea în insolvenţă?

Dacă în interpretarea şi aplicarea art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar are competenţa de a verifica pe fond culpa contractuală, de a dispune anularea unor revendicări şi a actelor emise de părţi ori creanţele ce derivă dintr-un contract de achiziţii publice, verificare ce în prealabil face obiectul unui dosar aflat pe rolul unui complet de judecată sesizat de debitoarea supusă ulterior procedurii de insolvenţă, în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, în forma în vigoare în perioada 26 mai 2016 – 21 decembrie 2017.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 martie 2022.