Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 19 septembrie 2022

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

C O M U N I C A T 

 

În şedinţa din 19 septembrie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat cinci sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

 

Decizia nr.45 în dosarul nr. 1001/1/2022

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 15 aprilie 2022, pronunţată în Dosarul nr. 3.722/111/CA/2020, şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 161 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, forma în vigoare la 5 martie 2020, termenul de 14 zile instituit în sarcina entităţii contractante are natura juridică a unui termen procedural, legal, imperativ, relativ.

Nerespectarea termenului nu atrage sancţiunea nulităţii documentului constatator.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19 septembrie 2022.

 

Decizia nr.46 în dosarul nr. 944/1/2022

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Suceava -Secția I civilă, în dosarul nr. 8541/314/2020, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă trimiterea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, la alin. (1) al aceluiași articol, se interpretează în sensul că termenul prevăzut la alin. (1) este reprezentat de mai multe termene succesive, dar individuale prin raportare la sfârșitul anilor 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016 pentru fiecare tranșă detaliată la literele a)-e), sau se interpretează ca un termen unitar prin raportare doar la sfârșitul anului 2016 ca dată finală de plată a creanței în mod eșalonat”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 19 septembrie 2022.

 

Decizia nr.47 în dosarul nr. 1003/1/2022

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 2187/95/2020, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă dispozițiile art. 158 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în situația în care dovada vechimii în muncă în grupele de muncă se realizează în condiţiile art. 158 alin. (31) din lege, cu carnetul de muncă.

Dacă verificarea caracterului incorect sau incomplet al înregistrării în carnetul de muncă, în sensul art. 158 alin. (31) din lege, presupune şi verificarea legalității încadrării activității în grupele I şi/sau a II-a de muncă, în sensul art. 158 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 263/2010.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 septembrie 2022.

 

Decizia nr.48 în dosarul nr. 1005/1/2022

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Maramureş – Secţia I civilă, în dosarul nr. 1572/336/2016*, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a şti dacă aceste dispoziţii, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 31 din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, permit înfiinţarea de noi composesorate, continuatoare ale unei unice forme asociative de acest tip, existente anterior anului 1948, în condiţiile în care, în baza Legii nr. 1/2000 – forma iniţială, o parte dintre foştii membri ai respectivei forme asociative de proprietate sau moştenitorii acestora s-au constituit în formă asociativă şi au dobândit calitatea de persoană juridică; în cazul unui răspuns negativ, care sunt consecinţele din punct de vedere juridic asupra formei asociative înfiinţate ulterior şi asupra dreptului de proprietate recunoscut acesteia?

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 septembrie 2022.

 

Decizia nr.49 în dosarul nr. 884/1/2022

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 1782/211/2021, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Se poate considera faptul că prevederea art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, derogă de la prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul că, în ipoteza formulării unei plângeri contravenţionale, petentul nu are posibilitatea de a-şi modifica cererea de chemare în judecată, inclusiv prin formularea unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului-verbal, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenţie?

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 septembrie 2022.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice