Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 30 ianuarie 2023

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

C O M U N I C A T

În şedinţa din 30 ianuarie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat şase sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

Decizia nr.3 în dosarul nr. 2219/1/2022

 Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă, în dosarul nr. 3244/86/2021, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

Prevederile art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu se aplică inclusiv pensiilor de serviciu ale consilierilor de conturi din cadrul Curţii de Conturi.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 ianuarie 2023.

 

Decizia nr.4 în dosarul nr. 2287/1/2022

 Admite sesizarea formulată de Tribunalul Arad – Secția a III-a de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 1572/108/2022, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1208 din 10 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, copilul înfiat cu efectele filiaţiei fireşti de alte persoane nu este exclus, pentru acest motiv, de la beneficiul drepturilor solicitate, în considerarea persecuţiei politice a părintelui său biologic.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 ianuarie 2023.

 

Decizia nr.5 în dosarul nr. 2155/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. 16927/4/2017*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Dacă dispoziţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sunt derogatorii de la dreptul comun reprezentat de art. 724 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte modalitatea de restabilire a situaţiei anterioare în cazul în care bunurile executate silit au fost valorificate, respectiv dacă, potrivit art. 262 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în materie fiscală modalitatea restabilirii situaţiei anterioare în cazul în care bunurile executate silit au fost valorificate se poate face doar prin restituirea de către cel îndreptăţit a sumei ce i se cuvine din valorificarea bunurilor”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 ianuarie 2023.

 

Decizia nr.6 în dosarul nr. 2350/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Giurgiu -Secţia civilă, în dosarul nr. 5434/236/2020*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

Decizia nr. 7 din 15 aprilie 2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 460 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865 îşi menţine aplicabilitatea şi sub imperiul dispoziţiilor art. 790 alin. (1) din Codul de procedură civilă?

– Neformularea de către creditor sau de către executorul judecătoresc a cererii de validare a popririi în termenul prevăzut de art. 790 alin. (1) din Codul de procedură civilă, de o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, atrage sancţiunea decăderii executorului judecătoresc din dreptul de a emite o nouă adresă de înfiinţare a popririi în cadrul aceluiaşi dosar de executare silită, cu privire la acelaşi terţ poprit şi aceeaşi creanţă?

În eventualitatea unui răspuns negativ la a doua întrebare, atunci emiterea de către executorul judecătoresc a unei noi adrese de înfiinţare a popririi, în cadrul aceluiaşi dosar de executare silită şi cu privire la acelaşi terţ poprit şi aceeaşi creanţă, după expirarea termenului în care putea obţine validarea popririi dispuse anterior, are ca efect curgerea unui nou termen de o lună în care se poate obţine validarea popririi înfiinţate ulterior sau are ca efect repunerea în termenul de obţinere a validării primei popriri?

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 ianuarie 2023.

 

Decizia nr.7 în dosarul nr. 2295/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Timiş – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 15737/325/2021, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 25 lit. b) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2.528, art. 1.597 şi art. 1.394 din Codul civil, în ipoteza unei acţiuni în regres a asigurătorului împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului, întemeiate pe dispoziţiile art. 25 lit. b) din Legea nr. 132/2017, este incidentă prorogarea termenului de prescripţie prevăzută de art. 1.394 din Codul civil?

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 ianuarie 2023.

 

Decizia nr.8 în dosarul nr. 2069/1/2022

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Timiş – Secţia I civilă, în dosarul nr. 25826/325/2018, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dacă în regiunile de carte funciară unde s-au aplicat dispozițiile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, cu modificările ulterioare, în situația unui imobil teren înscris în cartea funciară sub imperiul aceluiaşi act normativ şi înainte de intrarea în vigoare a Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarul poate solicita în instanţă modificarea suprafeţei imobilului conform prevederilor art. 914 din Codul civil sau dacă această modificare de suprafaţă poate fi obţinută doar după parcurgerea procedurii prevăzute de art. 41 din Legea nr. 7/1996.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 ianuarie 2023.

  

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice