Departamentul economico-financiar și administrativ

Departamentul economico-financiar şi administrativ funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi este coordonat de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Departamentul economico-financiar şi administrativ este condus de un manager economic, numit pe bază de concurs de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.

Personalul din cadrul Departamentului economico- financiar şi administrativ este încadrat de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe bază de concurs sau probă practică, în condiţiile legii.

Departamentul economico-financiar şi administrativ este încadrat cu funcţionari publici, personal contractual şi personal conex, stabiliţi prin statul de funcţii.

Managerul economic este subordonat preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Managerul economic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are următoarele atribuţii:

 • conduce Departamentul economico-financiar și administrativ al Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • răspunde, verifică și organizează ținerea contabilității financiare și de gestiune potrivit dispozițiilor legale;
 • îndeplinește, pe baza și în limitele delegării primite din partea ordonatorului principal de credite, atribuțiile acestuia, potrivit legii;
 • organizează elaborarea, fundamentarea și prezentarea la organele abilitate a proiectului de buget anual, la termenele și în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 •  asigură legătura cu ordonatorii secundari și terțiari de credite;
 • înaintează ordonatorului principal de credite, pentru aprobare, filele de buget pentru Înalta Curte de Casație și Justiție și instanțe, pe baza repartizării bugetului aprobat de către ordonatorul principal de credite;
 • organizează activitatea de stabilire a drepturilor salariale sau, după caz, de verificare a acestora pentru personalul Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătorii celorlalte instanțe și pentru asistenții judiciari;
 • urmărește și răspunde de utilizarea cu eficiență a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit legii;
 • răspunde de organizarea controlului financiar preventiv;
 • asigură condițiile necesare implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial pentru departamentul pe care îl conduce;
 • propune, spre aprobare, vicepreședintelui cu atribuții în acest domeniu planul de măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor și urmărește aducerea lor la îndeplinire;
 • ia măsuri pentru elaborarea și fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparații curente și capitale ale sediilor și obiectivelor de investiții, la propunerea personalului de specialitate, și urmărește și răspunde de realizarea acestora;
 • organizează ținerea evidenței imobilelor din proprietatea sau administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;
 • coordonează activitatea de administrare a sediilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, stabilind măsuri pentru asigurarea condițiilor materiale în vederea desfășurării corespunzătoare a activității acesteia, precum și a activității necesare pentru asigurarea ordinii, a curățeniei și a pazei bunurilor în sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • asigură pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ, luând măsurile care se impun;
 • evaluează anual, potrivit legii, performanțele profesionale individuale ale personalului din subordine;
 • asigură repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine, verifică modul în care acesta își îndeplinește îndatoririle profesionale și de serviciu răspunzând de lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduce;
 • urmărește păstrarea confidențialității de către personalul din subordine cu privire la lucrările efectuate;
 • îndeplinește orice alte sarcini în domeniul său de activitate, dispuse de președintele, vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție sau de către Colegiul de conducere al acesteia.

 

În structura Departamentului economico- financiar şi administrativ funcţionează:

 • Serviciul financiar-contabil;
 • Serviciul buget;
 • Serviciul salarizare;
 • Serviciul administrativ.

 

Serviciile din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ sunt conduse de şefi serviciu, iar birourile, de şefi birou.

Serviciul financiar-contabil îndeplinește următoarele atribuții:

 • asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și conducerea contabilității și urmărește reflectarea în evidența contabilă a întregului proces al executării bugetului de venituri și cheltuieli;
 • asigură elaborarea situațiilor financiare trimestriale și anuale și raportarea acestora în sistemul național de raportare financiară FOREXEBUG;
 • îndrumă și coordonează activitatea privind evidența contabilă la ordonatorii secundari de credite, centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale ale acestora pe care le transmite la Ministerul Finanțelor la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale;
 • propune repartizarea indicatorilor financiari și urmărește realizarea lor pe capitole bugetare și pe categorii de cheltuieli, potrivit legii;
 • gestionează și utilizează veniturile, aprobate potrivit legii;
 • asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;g) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăților în numerar, precum și pentru efectuarea operațiunilor curente cu Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și cu unitatea bancară competentă pentru operațiuni de plăți externe;
 • organizează și efectuează operațiunile prevăzute de lege privind inventarierea patrimoniului;
 • exercită viza de control financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operațiuni prevăzute în Cadrul specific, potrivit limitelor de competență și normelor profesionale prevăzute de legislația în vigoare pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • întocmește, conform legii, rapoarte trimestriale privind activitatea de control financiar preventiv propriu, pe care le transmite Ministerului Finanțelor;
 • asigură organizarea activității consilierului de achiziții publice sau, după caz, a compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice;
 • duce la îndeplinire, în domeniul său de activitate, orice alte atribuții care îi sunt stabilite în competență potrivit normelor legale în vigoare sau potrivit dispozițiilor conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție, emise potrivit legii.(2) În cadrul Serviciului financiar-contabil își desfășoară activitatea consilierii de achiziții publice.

 

Serviciul buget îndeplinește următoarele atribuții:

 • fundamentează și elaborează proiectul de buget al Înaltei Curți de Casație și Justiție, întocmit cu includerea proiectelor de buget transmise de curțile de apel, în condițiile art. 144 alin. (1) și (4) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară;
 • primește de la curțile de apel proiectele de buget anual ale instanțelor pentru cheltuielile de personal și cheltuielile intrinsec legate de acestea și le transmite spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii;
 • centralizează proiectele de buget anual ale instanțelor pentru cheltuielile de personal și cheltuielile intrinsec legate de acestea avizate de Consiliul Superior al Magistraturii și asigură integrarea lor în proiectul de buget anual al Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • întocmește, verifică și supune aprobării ordonatorului principal de credite filele de buget pentru aparatul propriu și ordonatorii secundari de credite, pe baza repartizării bugetului aprobat de către ordonatorul principal de credite;
 • repartizează și supune aprobării bugetul anual și trimestrializarea veniturilor și cheltuielilor pentru aparatul propriu, precum și ale celor din bugetele ordonatorilor secundari de credite gestionate, potrivit legii, de către Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • fundamentează, elaborează și transmite Ministerului Finanțelor documentația privind propunerea de buget rectificat al Înaltei Curți de Casație și Justiție, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în domeniul fiscal-bugetar;
 • întocmește cererile pentru deschiderile de credite bugetare și documentația aferentă, pe baza analizei solicitărilor de credite transmise de ordonatorii secundari de credite, pe care le înaintează Ministerului Finanțelor la termenele și în condițiile prevăzute de lege;
 • analizează, întocmește și înaintează Ministerului Finanțelor documentația de retragere a creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii sau ale instanțelor judecătorești, urmărind asigurarea unui raport cât mai echilibrat între necesarul de fonduri și nivelul plăților efectuate la finele fiecărei perioade;
 • asigură, potrivit limitelor de competență, legătura permanentă cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor în vederea efectuării verificării disponibilităților bănești existente în conturile proprii și în cele ale instanțelor judecătorești aferente cheltuielilor de personal sau a celor aflate intrinsec în legătură cu acestea;
 • analizează și supune aprobării propunerile transmise de curțile de apel, de modificare a repartizării bugetului aprobat pe trimestre și propunerile de virări de credite bugetare și de angajament, transmise de către curțile de apel;
 • analizează și supune aprobării, în condițiile legii, propunerile de virări de credite bugetare și de angajament, transmise de către curțile de apel;
 • întocmește și înaintează Ministerului Finanțelor documentația de anulare a creditelor constatate disponibile în bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • actualizează bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție în sistemul național de raportare financiară FOREXEBUG;
 • elaborează proiectul bugetului de stat pentru război la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție;o) elaborează situația privind disponibilizarea creditelor bugetare neutilizate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;p) duce la îndeplinire, în domeniul său de activitate, orice alte atribuții care îi sunt stabilite în competență, potrivit normelor legale în vigoare sau potrivit dispozițiilor conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție, emise potrivit legii.

 

Serviciul salarizare are următoarele atribuții:

 • calculează drepturile de personal (salarii, indemnizații, concedii de odihnă, concedii medicale și alte drepturi, cum ar fi plata cu ora, premii, stimulente etc.) pentru personalul din aparatul propriu al Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • stabilește și urmărește angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit legii;
 • stabilește și asigură efectuarea plății în termen a obligațiilor față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • întocmește situațiile statistice lunare, trimestriale, anuale etc. privind indicatorii de muncă și salarii pentru Înalta Curte de Casație și Justiție și asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Național de Statistică;
 • emite puncte de vedere în probleme de salarizare și drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • asigură întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă personalului Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • întocmește adeverințe cu veniturile realizate de personalul Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • întocmește lunar situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Înalta Curte de Casație și Justiție și instanțele judecătorești și o transmite, potrivit legii, Ministerului Finanțelor;
 • duce la îndeplinire, în domeniul său de activitate, orice alte atribuții care îi sunt stabilite în competență, potrivit normelor legale în vigoare sau potrivit dispozițiilor conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție, emise potrivit legii.

 

În cadrul Serviciului administrativ funcționează:

 • Biroul administrativ și aprovizionare;
 • Biroul auto.