Direcția legislație, jurisprudență și contencios

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Direcția legislație, jurisprudență și contencios funcționează în subordinea președintelui și în coordonarea unuia dintre vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

 

Conducere și compartimente

Direcția legislație, jurisprudență și contencios este condusă de un director, cu rang de magistrat-asistent-șef, numit de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În structura Direcției legislație, jurisprudență și contencios funcționează următoarele compartimente:

 • Serviciul legislație și documentare;
 • Serviciul pentru studiul și unificarea jurisprudenței;
 • Serviciul contencios.

 

Personal

Direcția legislație, jurisprudență și contencios este încadrată cu magistrați-asistenți, personal auxiliar de specialitate, funcționari publici și personal contractual, stabilit prin statul de funcții. 

Serviciul legislație și documentare

Serviciul legislație și documentare are următoarele atribuții:

 • elaborează proiectele de regulamente și de alte acte normative care se adoptă de Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • analizează și formulează puncte de vedere, precum și observații și propuneri cu privire la proiectele de acte normative inițiate de alte autorități publice și transmise Înaltei Curți de Casație și Justiție în acest scop;
 • realizează studii referitoare la problemele de drept ivite în aplicarea legislației;
 • sprijină secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție în formularea propunerilor anuale de îmbunătățire a legislației;
 • analizează legile transmise de Parlament, înainte de promulgare, Înaltei Curți de Casație și Justiție și semnalează, în cuprinsul acestora, eventualele dispoziții de natură să afecteze drepturi materiale sau procedurale ocrotite prin legea fundamentală și prezintă președintelui puncte de vedere, întocmite cu consultarea Serviciului pentru studiul și unificarea jurisprudenței, cu privire la întrunirea condițiilor privitoare la declanșarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a mecanismului de verificare a constituționalității legilor înainte de promulgare, în conformitate cu dispozițiile art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată;
 • elaborează proiectele de hotărâri ale Secțiilor Unite privind sesizarea Curții Constituționale pentru controlul constituționalității legilor înainte de promulgare;

 

În cadrul Serviciul legislație și documentare funcționează Biblioteca Înaltei Curți de Casație și Justiție care:

 • asigură evidența legislației și a doctrinei, prin intermediul Bibliotecii;
 • asigură păstrarea colecției Monitorul Oficial al României și completarea acestei colecții pe măsura publicării de noi acte normative, prin intermediul Bibliotecii, precum și accesul la Monitorul Oficial al României în format electronic, în colaborare cu Serviciul informatică și statistică judiciară;
 • asigură funcționarea Bibliotecii Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • gestionează fondul de carte al Bibliotecii Înaltei Curți de Casație și Justiție și asigură completarea acestuia, prin intermediul Bibliotecii;
 • asigură protejarea, conservarea și valorificarea fondului de carte veche al Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin intermediul Bibliotecii;
 • gestionează la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție sistemul software integrat pentru biblioteci.

Înalta Curte de Casație și Justiție a inițiat în anul 2020 procesul de restaurare a unor exemplare rare de carte juridică din fondul său documentar, cu contribuția excepțională a Bibliotecii Centrale Universitare. Din fondul documentar al Înaltei Curți de Casație și Justiție fac parte o serie de lucrări cu o mare valoare culturală și istorică, în special carte juridică în limbile română, latină, greacă, slavonă, franceză, cel mai vechi exemplar fiind datat în secolul XIV, cărți care însoțesc istoria instanței supreme și a României. Un număr de 34 de cărți au fost supuse procesului de restaurare în anul 2020, acestea fiind disponibile în cadrul Bibliotecii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” a donat Înaltei Curți de Casație și Justiție o copie autentificată a Magna Carta.

Copia donată face parte dintre cele opt copii autentificate realizate ca urmare a împlinirii a 800 de ani de la semnarea Magna Carta și obținute de către Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” prin bunăvoința The Honourable Society of the Inner Temple. Acestea reflectă fidel conținutul originalului, păstrat la Lincoln Cathedral, Anglia.

Exemplarul donat Înaltei Curți de Casație și Justiție este expus alături de o parte din cărțile restaurate, în incinta sediului principal al instanței supreme din Str. Batiştei.

 

Serviciul pentru studiul și unificarea jurisprudenței

Serviciul pentru studiul și unificarea jurisprudenței are următoarele atribuții:

 • analizează hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție, rezultatul studiului acestora fiind consemnat în rapoarte lunare prin care președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție este informat cu privire la aspectele importante ale evoluției jurisprudenței;
 • completează, pe baza fișelor de jurisprudență întocmite, registrele de jurisprudență ale secțiilor și completurilor de 5 judecători și asigură publicarea formatului actualizat al acestora pe pagina de intranet a instanței;
 • identifică problemele de drept care au generat sau care au potențialul de a genera practică judiciară neunitară, întocmind cu privire la acestea materiale de studiu, prin raportare la doctrină, jurisprudența națională, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții Europene a Drepturilor Omului, Curții Constituționale etc.;
 • sistematizează măsurile adoptate în cadrul ședințelor judecătorilor secțiilor cu privire la problemele de practică judiciară și, atunci când constată că divergențele de jurisprudență nu au fost soluționate, întocmește un referat pe care îl înaintează vicepreședintelui care coordonează activitatea secțiilor în competența cărora intră problema de drept soluționată neunitar;
 • selectează și rezumă hotărârile relevante ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea publicării acestora pe pagina de internet și în publicațiile Înaltei Curți de Casație și Justiție, după dezbaterea și aprobarea în ședințele judecătorilor secțiilor;
 • sistematizează jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție pe materii de drept, domenii și probleme de drept, în scopul facilitării accesului și consultării bazei de date jurisprudențiale;
 • actualizează indexul de jurisprudență aferent problemelor de drept dezlegate în cuprinsul deciziilor analizate și adaugă termenii-cheie necesari pentru funcționarea corectă a motorului de căutare de pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • verifică, la solicitarea președintelui Completului pentru soluționarea recursului în interesul legii și al Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la problema de drept care formează obiectul recursului în interesul legii sau al sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile;
 • ține o evidență a soluțiilor relevante transmise de curțile de apel;
 • analizează, prin raportare la jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, problemele de drept semnalate de curțile de apel ca fiind de natură să genereze divergențe jurisprudențiale și întocmește materiale de studiu în acest sens;
 • formulează răspunsuri la solicitările diferitelor instituții care implică identificarea și transmiterea jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție privind anumite probleme de drept;
 • aduce la îndeplinire orice altă sarcină din domeniul său de activitate dispusă, potrivit legii, de către președintele sau vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție sau de către directorul Direcției legislație, jurisprudență și contencios.

 

Serviciul contencios

Serviciul contencios are următoarele atribuții:

 • reprezintă Înalta Curte de Casație și Justiție în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale, pe baza delegației date de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, asigurând apărarea;
 • redactează, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, concluziile scrise și cererile privind exercitarea căilor de atac, în dosarele în care Înalta Curte de Casație și Justiție este parte;
 • întocmește orice alte acte procedurale legate de reprezentarea și apărarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale;
 • ține evidența hotărârilor judecătorești privind obligațiile stabilite în sarcina Înaltei Curți de Casație și Justiție, informează președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la acestea și le transmite, în copie, spre executare, Departamentului economico-financiar și administrativ și, după caz, Direcției resurse umane și organizare sau Biroului de informare și relații publice;
 • verifică și/sau avizează, sub aspectul legalității, actele și lucrările din domeniul achizițiilor publice care implică specializarea juridică;
 • participă, prin consilierii juridici, în calitate de experți, în comisiile constituite în temeiul legislației privind achizițiile publice;
 • avizează, sub aspectul legalității, ordinele emise de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.