Direcția resurse umane și organizare

Direcția resurse umane și organizare funcționează în subordinea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Direcția resurse umane și organizare este încadrată cu magistrați-asistenți, personal auxiliar de specialitate, funcționari publici și personal contractual, conform statului de funcții.

Direcția resurse umane și organizare este condusă de un director, cu rang de magistrat-asistent-șef, numit de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În structura Direcției resurse umane și organizare funcționează următoarele compartimente:

 • Biroul de resurse umane și organizare pentru Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • Serviciul resurse umane și organizare pentru instanțele judecătorești;
 • Biroul concursuri și evaluări.

 

Biroul de resurse umane și organizare pentru Înalta Curte de Casație și Justiție îndeplinește următoarele atribuții:

 • întocmește proiectele ordinelor emise de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege cu privire la personalul și organizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • elaborează și actualizează statele de funcții și de personal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • fundamentează propunerea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • ține evidența posturilor vacante și ocupate, pe categorii de personal și asigură actualizarea lunară a acestor informații pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • efectuează lucrările necesare pentru încadrarea, promovarea în funcție, precum și încetarea activității personalului Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • alcătuiește și gestionează dosarele profesionale ale personalului Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu excepția celor aparținând judecătorilor, cu asigurarea confidențialității datelor;
 • întocmește dosarele de pensionare pentru personalul Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • întocmește lucrările necesare pentru soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale ale personalului Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • eliberează adeverințele prevăzute de lege în sarcina angajatorului;
 • asigură legătura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspecția Muncii, precum și cu alte instituții publice, în vederea realizării atribuțiilor specifice activității de resurse umane, aferentă personalului propriu al instanței supreme;
 • duce la îndeplinire, în domeniul său de activitate, orice altă sarcină dispusă, potrivit legii, de către președintele, vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție și Colegiul de conducere, precum și de către directorul Direcției resurse umane și organizare.

Serviciul resurse umane și organizare pentru instanțele judecătorești îndeplinește următoarele atribuții:

 • întocmește proiectele de ordin emise de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege cu privire la resursele umane și organizarea celorlalte instanțe;
 • verifică și supune spre aprobare președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție statele de funcții și de personal ale instanțelor judecătorești;
 • solicită avizul conform al Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii asupra propunerilor de majorare sau reducere a schemelor de personal pentru curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii și propune președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție aprobarea lor prin ordin, în situația obținerii acestui aviz;
 • urmărește permanent echilibrarea statului de funcții cu volumul de activitate al instanțelor judecătorești și, după caz, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanțe, întocmind lucrările necesare, cu avizul conform al Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii;
 • întocmește lucrările necesare pentru soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale ale judecătorilor și asistenților judiciari;
 • aduce la îndeplinire orice altă sarcină din domeniul său de activitate dispusă, potrivit legii, de către președintele sau vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție, de către Colegiul de conducere sau de către directorul Direcției resurse umane și organizare.

Biroul concursuri și evaluare este condus de un șef de birou cu grad de magistrat-asistent-șef.

Biroul concursuri și evaluare îndeplinește următoarele atribuții:

 • întocmește lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin Înaltei Curți de Casație și Justiție în organizarea concursurilor sau, după caz, a examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din schema sa de personal;
 • îndeplinește sarcinile necesare realizării în bune condiții și la timp a evaluării periodice a activității personalului Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe categorii de personal, cu excepția judecătorilor acesteia;
 • colaborează cu toate structurile interne ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în privința activităților de pregătire profesională a personalului și întreprinde toate activitățile aflate în sfera sa de competență pentru organizarea în bune condiții a acestora;
 • duce la îndeplinire orice altă sarcină din domeniul său de activitate dispusă, potrivit legii, de către președintele sau vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție, de către Colegiul de conducere sau de către directorul Direcției resurse umane și organizare;
 • asigură sprijinul logistic și ține evidențele/registrele pentru membrii comisiilor de evaluare a activității profesionale a judecătorilor de la curțile de apel, desemnați de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție.