Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Începând cu data de 25 mai 2018 este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, așadar și în România, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este înregistrată în Registrul de evidenţă al prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 17503.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege pentru această instituţie, respectiv înfăptuirea justiției, asigurarea interpretării și aplicării unitare a legii, prin mecanismele de unificare a jurisprudenței, precum şi gestionarea resurselor umane.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date realizate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat, în principal, de următoarele acte normative:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Constituţia României, revizuită;
 • Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară;
 • Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
 • Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 14 martie 2023;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamente de examen și concurs, adoptate în condiţiile legii.

În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016:

– „date cu caracter personal” înseamnă „orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”;

– „prelucrare” înseamnă „orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea”.

Referitor la datele cu caracter personal privind concursurile şi examenele organizate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ştergerea acestora de pe pagina de internet a instanţei supreme se realizează după împlinirea unui termen de un an de la publicarea rezultatelor finale ale examenului/concursului.

Ştergerea înregistrărilor care cuprind datele cu caracter personal obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face după o perioadă de 30 de zile, cu excepţia cazurilor temeinic justificate, când această durată poate fi depăşită numai cu aprobarea Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În accepţiunea Regulamentului (UE) 2016/679 persoanele vizate au în principal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la propriile date cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziţie.

Aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) la nivelul instanţei supreme este circumscrisă cadrului legislativ care stabileşte competenţele şi atribuţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În situaţia în care furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, refuzul furnizării acestor date către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie atrage imposibilitatea soluţionării cererii adresate instituţiei, precum şi a încheierii sau executării contractului.

Solicitările cu privire la protecţia datelor cu caracter personal adresate Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie trebuie să fie formulate în scris, datate şi semnate. Acestea pot fi depuse la registratura generală a instituției sau pot fi transmise la adresa de e-mail: protectiadatelorpersonale@scj.ro sau prin fax: 021 – 310.05.87.