Înregistrare cereri

Reguli generale de înregistrare a cererilor


 1. Cererile adresate Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru:
  • dosarele aflate pe rol,
  • dosarele de recurs, de strămutare, de suspendare a executării, de contestaţie în anulare, de revizuire şi orice alte cereri prevăzute de lege, se depun la Registratura generală, fără a mai fi nevoie de viza secţiei, cu excepţia, Secţiei penale şi a Completelor de 5 Judecători.
 2. Cererile pentru certificat de grefă (exceptând cazul celor care însoţesc cererea de strămutare) şi pentru obţinerea de copii conform cu originalul se depun şi se ridică la arhiva secţiei corespunzătoare dosarului.

Înregistrare cereri


Conform noului Cod de Procedură Civilă

1. Cererea de recurs - potrivit dispoziţiilor art. 486 din Codul de procedură civilă, va cuprinde următoarele menţiuni:

 • numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii în favoarea căreia se exercită recursul, numele, prenumele şi domiciliul profesional al avocatului care formulează cererea ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi numele şi prenumele consilierului juridic care întocmeşte cererea;
 • numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul intimatului;
 • indicarea hotărârii care se atacă;
 • motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
 • semnătura părţii sau a mandatarului părţii în cazul prevăzut la art. 13 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a avocatului sau, după caz, a consilierului juridic.

De asemenea, la cererea de recurs se vor ataşa dovada achitării taxei de timbru, conform legii, precum şi împuternicirea avocaţială sau, după caz, delegaţia consilierului juridic.

Recursul şi, dacă este cazul, motivele de casare se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, potrivit art. 490 din Codul de procedură civilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură civilă, Recursul este supus procedurii de filtrare în faţa unui complet format din 3 judecători, care va pregăti dosarul de recurs şi va decide asupra admisibilităţii în principiu a acestuia.

În situaţia în care recursul este declarat admisibil şi nu a fost soluţionat de completul de filtru, în condiţiile art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă, prin încheierea de admitere în principiu a recursului va fi fixat termenul de judecată pe fond a recursului, cu citarea părţilor.

Judecarea recursului urmăreşte, potrivit dispoziţiilor art. 483 alin. (3) din Codul de procedură civilă, examinarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.

2. Cereri de revizuire - potrivit dispoziţiilor art. 509 - art. 513 din Codul de procedură civilă.

3. Contestaţii în anulare - potrivit dispoziţiilor art. 503 - 508 din Codul de procedură civilă.

4. Cereri de strămutare - potrivit dispoziţiilor art. 140 -146 din Codul de procedură civilă.

Competenţa de soluţionare a cererii de strămutare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie atunci când:

 • este întemeiată pe motiv de bănuială legitimă iar strămutarea se cere de la curtea de apel - potrivit dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedură civilă;
 • este întemeiată pe motive de siguranţă publică - potrivit dispoziţiilor art. 142 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea interesată, iar cea întemeiată pe motiv de siguranţă publică, numai de către procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cererea de strămutare trebuie să se refere la o singură cauză.

Cererea de strămutare trebuie să conţină:

 • denumirea instanţei pe rolul căreia se află cauza;
 • numărul şi anul înregistrării dosarului a cărui strămutare se solicită;
 • termenul de judecată;
 • numele, prenumele şi adresele părţilor, în vederea citării acestora;
 • motivele de bănuială legitimă pentru care se solicită strămutarea;
 • se va menţiona dacă s-a mai formulat vreo cerere de strămutare în acelaşi dosar;
 • semnătura.

5. Conflictele de competenţă - potrivit dispoziţiilor art. 133 - art. 137 din Codul de procedură civilă.


Conform vechiului Cod de Procedură Civilă

Recursul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă, potrivit art.302 Cod procedură civilă.

A) Cereri de strămutare

Cererea de strămutare trebuie să se refere la o singură cauză şi să precizeze natura acesteia. Cererea de strămutare trebuie să conţină:

 • denumirea instanţei pe rolul căreia se află cauza;
 • numărul şi anul înregistrării dosarului a cărui strămutare se solicită;
 • termenul de judecată;
 • numele, prenumele şi adresele părţilor, în vederea citării acestora;
 • motivele de bănuială legitimă pentru care se solicită strămutarea;
 • se va menţiona dacă s-a mai formulat vreo cerere de strămutare în acelaşi dosar.

B) Cereri de revizuire - art.322 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

C) Contestaţii în anulare - art. 317-318 din Codul de procedură civilă.

D) Cerere de recuzare.

E) Cerere de suspendare a executării.

F) Cerere de investire cu formulă executorie.

G) Pentru eliberarea de copii legalizate de pe hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se depune o cerere care trebuie să conţină: numărul şi anul dosarului, precum şi numărul şi anul deciziei a cărei copie se solicită.

Certificatele şi copiile xerox


Conform art. 9 (lit. i, j, k şi l) din Ordonanţa de urgenţă nr. 80 din 2013 următoarele cereri formulate în cursul procesului de judecată sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

 • cererea pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când copiile sunt efectuate de instanţă - 0,20 lei / pagină;
 • cererea pentru legalizarea de copii de pe înscrisuri aflate la dosar, atunci când copiile sunt efectuate de instanţă - 1 leu / pagină;
 • cererea pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidentele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu / pagină;
 • cererea pentru eliberarea de copii legalizate după o hotărâre / sentinţă definitivă pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

Conform art. 29 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 80 din 2013, pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea serviciilor de copiere nu se realizează de către instanţă, ci de către prestatori privaţi care funcţionează în sediul instanţei, nu se percepe taxa judiciară de timbru.