Arhiva secției – Secția I civilă

Responsabilităţile compartimentului:

 • activitatea de arhivare şi conservare a dosarelor şi a evidenţelor administrative ale secţiei;
 • activitatea de pregătire administrativă a dosarelor pentru şedinţele de judecată;
 • activitatea cu publicul şi de asigurare a accesului justiţiabililor la conţinutul dosarelor;
 • activitatea de statistică judiciară pentru lucrările care se desfăşoară în acest compartiment.

Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin:

 • asigurarea în bune condiţii a accesului justiţiabililor la lucrările dosarelor;
 • ţinerea evidenţelor prevăzute de legi şi regulamente;
 • arhivarea, pregătirea administrativă şi predarea dosarelor pentru studiu judecătorilor şi magistraţilor asistenţi ce compun completele de judecată alocate şi, după caz, pentru consultare justiţiabililor;
 • conservarea, în bune condiţii, atât a dosarelor cât şi a evidenţelor referitoare la activitatea instanţei. 

Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin faptul că:

 • desfăşoară activităţi de asigurare a accesului justiţiabililor la lucrările dosarelor, prin întocmirea certificatelor constatatoare ale soluţiilor şi soluţionarea corespondenţei în legătură cu dosarele secţiei;
 • prin ţinerea în evidenţă a dosarelor suspendate şi dispunerea măsurilor administrative în vederea repunerii lor pe rol;
 • prin pregătirea şi predarea dosarelor, la cerere, pentru consultare părţilor şi întocmirea evidenţelor statistice în legătură cu activitatea desfăşurată;
 • prin întocmirea şi eliberarea de copii legalizate ale hotărârilor – decizii sau încheieri – documente finale;
 • prin organizarea activităţii de conservare a mapelor de hotărâri constituite la nivelul secţiei; prin primirea şi ataşarea dosarelor solicitate spre consultare de completele de judecată;
 • prin arhivarea, pregătirea administrativă şi predarea dosarelor pentru studiu judecătorilor şi magistraţilor asistenţi ce compun completele de judecată alocate.

Listă grefieri

COMAN Camelia Constanţa – Prim Grefier